Get 16% off our Creative Cloud Photography plan.

Získajte 16 % z?avu z ná?ho plánu Creative Cloud Fotografia.

Chcete dnes nie?o vytvori?? Tak na to pou?ite Photoshop a Lightroom, ktoré umo?ňujú upravova?, uklada? a zdie?a? obrázky za 9,98 € mesa?ne. Ponuka sa kon?í 20. mája.

Získajte z?avu 16 % na plán Fotografia vrátane mobilnych aplikácií

Získajte Lightroom, Spark a Photoshop pre mobilné zariadenia, iPad a po?íta?e za 9,98 € mesa?ne. Ponuka sa kon?í 20. mája.

Dokonalá efektivita práce s PDF súbormi.

Dokonalá efektivita práce s PDF súbormi.

Pomocou aplikácie Adobe Acrobat DC m??ete skenova?, upravova?, podpisova? a preskúmava?
dokumenty z ?ubovo?ného miesta.

?

cc|Smart tools for better storytelling.

Inteligentné nástroje na p?sobivej?ie rozprávanie príbehov.

Rozprávajte svoje príbehy na vy??ej úrovni s aplikáciou Premiere Pro, poprednym softvérom na úpravu videí pre film, televíziu aj web.

?